VOP

Kompletní informace pro uchazeče

Všeobecné obchodní podmínky a školní řád autoškoly

(platné od 18.7.2022)

  1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku (dále jen výcvik) mezi autoškolami Autoškola Drive - Vršovice, s.r.o. Autoškola Eden, s.r.o., Autoškola - Petr Saska a Autoškola Drive- Letňany, s.r.o. (dále jen autoškola) a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 sb., NOZ a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, složí minimálně zálohu na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška").

Podmínky přijetí k výuce a výcviku:

Provozovatel autoškoly přijme k výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem, tj ověřeným podpisem jeho zákonného zástupce (pokud je žadatel mladší 18 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem, tj neověřeným podpisem jeho zákonného zástupce) v žádosti o řidičské oprávnění.

ke dni ukončení výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců není nezpůsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,

má trvalý pobyt na území České republiky, nebo přechodný pobyt na území ČR, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců, splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon

není ve výkonu sankce, nebo trestu, zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení mot. vozidel.

Žadatel uzavřením smlouvy tzn. Podáním řádně vyplněné přihlášky, vyplněním registračního formuláře na webu a zaplacením, nebo složením 1. zálohy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami a školním řádem autoškoly.

 

  1. 2. Kurzovné

Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výcviku je upravena aktuálně platným ceníkem, umístěným na webu autoškoly.

Při přihlášení do kurzu je žadatel povinen složit zálohu na kurzovné v min. výši 30% z ceny zvoleného kurzu. Záloha je součástí celkové ceny kurzu a slouží k potvrzení zájmu žadatele účastnit se výuky a výcviku a k hrazení fixních nákladů na výuku teoretických předmětů autoškoly. Okamžikem složení zálohy je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu a při nejbližší možné příležitosti mu bude učitelem vyhotovena tzv. „průkazka", do které učitel zaznamenává účast na výcviku.

Do doby uhrazení zálohy, nebude zahájena praktickou ani teoretická část výuky!

Kurzovné je možné uhradit v plné výši, nebo maximálně na tři splátky. Kurzovné lze hradit: v hotovosti, bezhotovostně vložením/převodem na bú. autoškoly a platebními kartami VISA/Master Card. Pro identifikaci platby žadatel uvede jméno žáka a jako variabilní symbol číslo, které mu bude přiděleno.

Při volbě platby kurzovného na splátky, žadatel souhlasí v případě zvýšení cen s překalkulací výše jeho kurzovného dle aktuálního platného ceníku na webových stánkách autoškoly

 

Kurzovné je možné uhradit v plné výši, nebo maximálně na tři splátky.

Žadateli bude vždy umožněno absolvovat pouze tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno!

Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději dva dny před závěrečnou zkouškou. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo nepředvést žadatele k závěrečné zkoušce, a to do doby, než žadatel splní své závazky vůči autoškole.

V případě zvýšení cen kurzovného Autoškolou, si po přerušení kurzu žadatelem nebo neúčasti žadatele na výuce nebo výcviku na období delší než 3 měsíce, Autoškola vyhrazuje právo, takovému žadateli dorovnat původní, jím uhrazenou cenu kurzovného, na aktuální výši ceny kurzu, dle ceníku uvedeného na webových stránkách autoškoly.

 

  1. 3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly i bez udání důvodu. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě nejlépe e-mailem. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

Autoškole v případě předčasného ukončení výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši uvedené v platném ceníku. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného. Nárok na smluvní pokutu autoškola neuplatňuje, pokud žadatel odstoupí od smlouvy do 3 dnů od data podání žádosti.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli neprodleně vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné neprodleně doplatit.

Pokud byl kurz hrazen formou volnočasových benefitů, nemá žadatel na vrácení přeplatku nárok.

Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 10 dnů, vystaví doklad o absolvovaném výcviku.

 

  1. 4. Zanechání studia

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy, nebo od ukončení teoretické výuky, doba přesahující 6 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u svého učitele, nebo u vedení autoškoly žádnou cvičnou jízdu a žadatel v této době nepožádal písemně autoškolu o přerušení, nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia.

Ukončením kurzu tímto způsobem zanikají žadateli jakékoliv finanční nároky.

 

  1. 5. Cvičné jízdy

1 hodina cvičné jízdy trvá 45 min., pokud se žadatel a učitel výslovně nedohodnou na spojení dvou cvičných jízd na jednu 90minutovou výcvikovou hodinu.

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého učitele nebo v kanceláři autoškoly. Termín jízdy je žadatel povinen potvrdit neprodleně písemnou formou, nejlépe e-mailem a je závazný.

Ze cvičné jízdy, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, se omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem (v pracovních dnech a v době provozu kanceláře) a to písemně pomocí e-mailu, nebo SMS svému učiteli, případně kanceláři autoškoly. Pokud se žadatel neomluví, nebo se omluví později, vzniká autoškole nárok na smluvní pokutu. (Nevztahuje se na SICK DAY pokud je součástí kurzu)

Výše smluvní pokuty - storno poplatku za neomluvenou neúčast, nebo za pozdní omluvu ze strany žadatele, je uvedena v platném ceníku na webu autoškoly. Slouží k pokrytí režijních nákladů autoškoly a je splatná před zahájením následující lekce výcviku.

Po absolvování prvních dvou hodin výcviku na trenažeru je žadatel povinen do doby 1 měsíce začít plánovat a absolvovat lekce praktického výcviku ve výcvikovém automobilu. Pokud tak neučiní, autoškola si vyhrazuje právo takovému žadateli dorovnat jím uhrazenou cenu na aktuální cenu kurzu uvedenou na webových stránkách autoškoly.

 

Žadatel je povinen dostavit se na cvičnou jízdu v takovém časovém předstihu, aby byl schopen před cvičnou jízdou vykonat přezkoušení z pravidel silničního provozu formou testu v aplikaci e-testy. Pokud se učitel nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je učitel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus žadatele kontaktovat. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele.

Pokud se učitel nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus učitele kontaktovat. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat učitele během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany učitele. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na kancelář autoškoly, se kterou vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný učitelem autoškoly bude nahrazen zařazením mimořádné náhradní lekce dle časových možností učitele.

Průkazku obdrží žadatel do držení po celou dobu výcviku a je povinen tuto průkazku předkládat učiteli společně s OP při každé lekci (dle zákona 247/2000sb.) V případě, že se žadatel dostaví na cvičnou jízdu bez průkazky, je tato jízda považována za zmařenou ze strany žadatele. Tímto autoškole vzniká nárok na smluvní pokutu dle platného ceníku - neomluvená neúčast. Pokud žadatel průkazku ztratí nebo zničí, kancelář autoškoly mu za poplatek dle platného ceníku vystaví průkazku novou.

Po ukončení výcviku je žadatel povinen průkazku vrátit do kanceláře autoškoly, kde ji provozovatel autoškoly musí archivovat po dobu 5 let.

Výhradní právo zrušit jízdu má učitel na výcvik skupin A, který se musí řídit aktuálním stavem počasí z důvodu bezpečnosti.

Žadatel je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv pásková, nebo s volnou patou). Žadatel o skupiny A je dále povinen se na jízdu dostavit oblečen do pevných dlouhých kalhot a bundy. Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud učitel vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

 

  1. 6. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výcviku dle zákona 247/2000 sb., za předpokladu, že učitel vyhodnotí jeho znalosti a dovednosti tak, že je k závěrečné zkoušce připraven. Termíny zkoušek přiděluje autoškole Magistrát hl. města Prahy a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého učitele.

Písemným odsouhlasením termínu zkoušky se žák zavazuje zkoušky zúčastnit. V případě neúčasti je povinen uhradit smluvní pokutu dle platného ceníku na webu autoškoly.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se písemně nejpozději 3 pracovní dny ( 72 hod.) před zahájením zkoušky, a to učiteli, nebo kanceláři autoškoly pomocí e-mailu nebo SMS.

Pokud se žadatel ze zkoušky omluví později, nebo se nedostaví bez omluvy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu, která je uvedena v platném ceníku na webu autoškolu.

Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (pracovní neschopnost, hospitalizace, úmrtí v rodině atp.), může žadatel požádat vedení autoškoly o prominutí smluvní pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést ke zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti (teoretické nebo praktické) vylučuje úspěšné složení zkoušky.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který neučinil žádné kroky ke zlepšení svých znalostí a dovedností např. doplňovacím výcvikem, nebo konzultacemi. Úroveň žadatele posuzuje učitel.

 

  1. 7. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, na kterých je výcvik prováděn. V ceně výcviku není zahrnuto úrazové pojištění žadatele.

Žadatel se se podílí na spoluúčasti při likvidaci pojistné události, v případě, že závažným způsobem z nedbalosti škodu způsobil, i přes předchozí upozornění učitele. Při nehodě a následné škodě na vozidle při praktické zkoušce u skupiny A žadatel hradí náklady oprav do výše 10 000Kč.

 

  1. 8. Změna smluvních podmínek

Autoškola je oprávněna kdykoliv navrhnout Žadateli změnu smluvních podmínek způsobem sjednaným v čl. 1.8.5–1.8.7. VOP. Autoškola je oprávněna změnu smluvních podmínek navrhnout Žadateli zejména z důvodů: (i) rozvoje služeb, (ii) změn právní úpravy, (iii) vývoje ceny na trzích, které poskytování služeb Autoškoly ovlivňují, (iv) plnění povinnosti obezřetného výkonu činnosti Autoškoly, (v) změn technologií a organizačních procesů v Autoškole. Oblasti změny se mohou týkat zejména: (i) způsobu navazování, měnění a ukončování smluvních vztahů, (ii) pravidel komunikace a způsobu vzájemného jednání, (iii) rozsahu informačních povinností, (iv) podmínek dostupnosti a obsahu služeb Autoškoly, lhůt pro jejich poskytnutí, (v) struktury a výše úplaty za poskytované služby Autoškoly, včetně podmínek pro její placení.

1.8.5. Způsob oznámení a důsledky návrhu změny smluvních podmínek Autoškola oznámí Žadateli, který je Spotřebitelem, návrh změny smluvních podmínek nejméně dva (2) týdny přede dnem účinnosti navrhované změny. Žadateli, který není Spotřebitelem, oznámí Autoškola návrh změny nejméně 5 dnů přede dnem navrhované účinnosti změny. Autoškola Žadateli návrh změny smluvních podmínek oznámí prostřednictvím Elektronického kanálu, a to zejména pomocí webové stránky autoškoly sekce VOP, nebo prostřednictvím nástěnky v aplikaci Moje-Autoškola.

Je-li Žadatel Spotřebitelem, a Autoškola návrh změny smluvních podmínek oznámila prostřednictvím Elektronického kanálu, rovněž Žadatele na takové oznámení upozorní Vhodným způsobem (například SMS, emailem, notifikací v aplikaci Moje-Autoškola). Žadatel je oprávněn přede dnem účinnosti navrhované změny smluvních podmínek tento návrh odmítnout, a to písemným oznámením v elektronické podobě zaslaným na adresu info@autoskolavrsovice.cz. V případě, že návrh změny smluvních podmínek tímto způsobem přede dnem jeho účinnosti Žadatel neodmítne, platí, že jej přijal. O tomto důsledku Autoškola v oznámení o návrhu změny smluvních podmínek Žadatele informuje.

1.8.6. Výpověď závazku dotčeného návrhem změn smluvních podmínek V případě, že Žadatel s návrhem změny smluvních podmínek nesouhlasí, je oprávněn přede dnem jeho účinnosti závazek sjednaný níže uvedenými Smlouvami a dotčený návrhem změny smluvních podmínek písemně vypovědět. Žadatel je oprávněn v této souvislosti vypovědět závazek ze Smlouvy, kterou bylo sjednáno zahájení výcviku dle bodu 1.3. těchto VOP a sazebníku Ceny doplňkových služeb, který se nachází na webu autoškoly v sekci ceník.

1.8.7 VOP. Výpověď je účinná doručením Autoškole. Z výpovědi musí vyplývat vyjádření nesouhlasu Žadatele s návrhem změny smluvních podmínek vypovídaného závazku, pokud Žadatel návrh změny smluvních podmínek již neodmítl způsobem dle čl. 1.8.6. VOP. V případě Smluv, které nejsou výše v tomto ustanovení VOP uvedeny a které jsou návrhem změn dotčeny, může Žadatel pouze vyjádřit s návrhem změn nesouhlas.

Smlouvy se v takovém případě nadále řídí dosavadními podmínkami.

1.8.8 Formální úpravy smluvní dokumentace

Úpravu obsahu VOP, Produktových podmínek, Ceníku nebo jiného dokumentu obsahujícího závaznou dohodu Autoškoly a Žadatele, kterou se nemění obsah závazku, je Autoškola oprávněna provést jednostranně bez souhlasu Žadatele. S ohledem na povahu a rozsah takové úpravy pak Autoškola takové opatření případně Žadateli oznámí Vhodným způsobem.

 

  1. 9. Závěrečná ustanovení

Žadatel má povinnost oznámit nejpozději do 3 dnů jakoukoli změnu osobních údajů, kontaktního telefonního čísla a emailové adresy potřebné ke komunikaci s autoškolou. Pokud tyto změny neohlásí včas, autoškola nenese odpovědnost za případná nedorozumění a z nich vzniklé náklady, které budou účtovány k tíži žadatele.)

Žadatel se zavazuje řešit veškeré záležitosti týkající se výcviku a zkoušek výhradně osobně s výjimkou žadatelů mladších 18 let, za které, zejména závažné záležitosti, musí řešit jejich zákonný zástupce.

Žadatel tímto potvrzuje správnost svých osobních údajů v žádosti o přijetí k výcviku.

Žadatel může požadovat změnu učitele v případě, že není s průběhem výcviku spokojen a kapacitní podmínky autoškoly to umožňují.

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím učitele, může se odvolat k vedení autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

Žadatel byl před podpisem těchto „VOP“ podrobně seznámen se všemi položkami aktuálně platného ceníku a svým podpisem vyjadřuje souhlas s jeho obsahem.

 

Za Autoškolu,
                                                                                                 Ing. Petr Saska, v.r.

Adresa

Bělocerkevská 1299/24, 100 00 Praha 10-Vršovice

Telefon

(+420) 777 995 995

E-Mail

info@autoskolavrsovice.cz

Otvírací doba kanceláře:

Po 10-18 hodin
Út 10-11 a 12-18 hodin
St 10-17 hodin
Čt 10-18 hodin
Pá 10-15 hodin

Platební metody

Přijímáme papírové poukázky
SODEXO*:
Dárkový Pass, Flexi Pass, Smart Pass, Fokus Pass, Bonus Pass

BENEFIT PLUS

*do maximální výše 5000,-